นศ. ปริญญาโท คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการพัฒนา OTOP สู่ความยั่งยืน

19 (Copy)

นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) จัดโครงการสัมมนาการพัฒนา OTOP สู่ความยั่งยืน โดยถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ นำเสนอแผนการสื่อสารการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก และสัมภาษณ์พิเศษคุณธีรเชษฐ ศรีธวัชพงศ์ เจ้าของกิจการข้าวแกงบ้านสวน ร้านขายของฝากชื่อดังของจังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าและรองรับกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ต. ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีสมาชิก OTOP ในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 68 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *