“คนรับดีใจ คนให้มีความสุข”แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี

คนรับดีใจ คนให้มีความสุข

คนรับดีใจ คนให้มีความสุข อาจารย์จุติพร ปริญโญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาในรายวิชาการตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดเชิงสนับสนุน จัดโครงการ “คนรับดีใจ คนให้มีความสุข” เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี เด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการวาดภาพ แสดงนิทาน บริจาคสิ่งของ และมอบเงินทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ บ้านราชวดี (ชาย) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

IMG_1334

S__5030166

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *