กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

bn1-student2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557 ในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 23 เมษายน 2558  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.3o น.  ณ  ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ  และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ  ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล  คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดและกำหนดการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *