ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

bn_24-3-58[1]

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference On Innovation in Education (ICIE 2015) : Creating New Fundamentals of Practice-driven Research for the Future Education) ซึ่งจัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนองานวิจัยทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในศตวรรษที่ 21 ภายในโรงเรียนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการวิจัยในชั้นเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

IMG_2096_resize-Copy[1]

IMG_2101_resize-Copy[1]

IMG_2151_resize-Copy[1]

IMG_2194_resize-Copy[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *