ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

IMG_0908-Copy[1]

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *