รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

bn1-student3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 และ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 เมษายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *