มทร.พระนคร ติวเข้มผู้ประเมินคุณภาพศึกษาภายใน

มทร.พระนคร  ติวเข้มผู้ประเมินคุณภาพศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสำนักประกันคุณภาพ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้  โดยมี  รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว