ภาพบรรยากาศเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ภาพบรรยากาศเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน

กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2555 หัวข้อ เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์