ภาพบรรยากาศมทร.อีสาน ศึกษางานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศมทร.อีสาน ศึกษางานประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ มทร.พระนคร  โดยมี รศ.รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ รวมทั้ง ผศ. นิวัตร จารุวาระกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านมา  เมื่อเร็ว ๆ นี้