โครงการอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานและงานวิจัย

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานและงานวิจัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานและงานวิจัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ โดยในระยะที่ 1 เป็นการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และระยะที่ 2เป็นการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และงานวิจัย