ภาพบรรยากาศโครงการ”หนังสือเพื่อน้อง ปี 7″

ภาพบรรยากาศโครงการ”หนังสือเพื่อน้อง ปี 7″

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช มอบหนังสือ
ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี ๗ ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จำนวน ๒,๒๑๒ เล่ม มูลค่าราคาปก ๑,๔๙๙,๐๑๔.๔๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) โดยมี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เธียรหิรัญ    รองอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย  รับมอบ ณ ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร