ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมมรดกโลก

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมมรดกโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการราชมงคลพระนครสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ ๑ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมมรดกโลก ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้ง ๙ คณะศึกษาดูแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน,โบราณวัตถุต่างๆ ทั้งใน อำเภอสุโขทัยและในอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมทั้งแหล่งวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวอย่างบ้านนาต้นจั่นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา การดำรงอยู่อย่างพอเพียงอย่างเศรษฐกิจพอเพียง