ภาพบรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพบรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งพิธีไหว้ครูนั้น เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง และนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  และยังเป็นการแสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ เป็นการเคารพครูให้ถูกต้อง แสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธี