2 ผู้บริหาร มทร.พระนคร รับโล่เกียรติคุณจาก สมศ.

2 ผู้บริหาร มทร.พระนคร รับโล่เกียรติคุณจาก สมศ.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “ฑูตคุณภาพ”  ด้านการอาชีวศึกษา และ ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อ สมศ.” ด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาก ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2555  “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”  ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา   รายละเอียดจากข่าวมทร.พระนคร