มทร.พระนคร พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม

มทร.พระนคร พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม

โครงการ “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์2555 โดยมี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับจริยธรรม เริ่มจากช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “การป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ” โดยนายกล้านรงค์  จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “หลักธรรมในการปฏิบัติงานและครองตน” โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวโส จากวัดสร้อยทอง