ปฏิทินการรับสมัครระดับปริญญาตรี โควตา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการรับสมัครระดับปริญญาตรี โควตา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการ วันที่
รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ งานทะเบียนคณะ เท่านั้น
8 – 23 กุมภาพันธ์ 2555
การสอบคัดเลือกข้อเขียน/สัมภาษณ์

 1. คณะศิลปศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. คณะบริหารธุรกิจ
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
25 กุมภาพันธ์ 2555
คณะส่งผลประกาศผลสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบคัดเลือก โควตา รอบ 2 2 มีนาคม 2555
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 6 มีนาคม 2555
ปฐมนิเทศ 21 – 22 พฤษภาคม 2555
ตรวจโรคและเอกซเรย์ 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน 2555
เปิดภาคการศึกษา 1/2555 11 มิถุนายน 2555

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Download ปฏิทินการรับสมัครระดับปริญญาตรี โควตา (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 1. คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2282-9102
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2913-2424
 3. คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0-2282-9101
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-2913-2424
 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 0-2282-9009
 6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทร. 02-629-9153-7
 7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 0-2281-9756-8
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 02-282-2384 , 02-282-2383

http://admis.rmutp.ac.th , http://regis.rmutp.ac.th เมนูระบบรับสมัครออนไลน์ หรือ http://www.rmutp.ac.th เมนูระบบรับสมัครออนไลน์