คณะศิลปศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

คณะศิลปศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ Liberal Arts Games 2011 ระหว่างวันที่ 9 -13 มกราคม 2555

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี  ความกลมเกลียวของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ซึ่งรูปแบบงานเน้นบูรณาการความเป็นไทยในการจัดขบวนพาเหรด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อันสอดคล้อกับการเป็นสถานศึกษา 3 D  (Democracy ส่งเสริมประชาธิปไตย  Decency มีคุณธรรม และความเป็นไทย , Drug Free ห่างไกลยาเสพติด ) ตลอดจนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพและความสุขอย่างแท้จริง โดยมี คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ อาจารย์ภคพนธ์ ศาลาทอง เป็นประธาน