ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ขยับกาย ขยายสมอง”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ขยับกาย ขยายสมอง”

       กิจกรรมฝึกอบรม “ขยับกาย ขยายสมอง”   ณ ห้องประชุมอาภากร อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมย่อยของโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพและความสุข“ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมี ผศ.เฟื้องฟ้า เมฆเกรียงไกร     รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมกว่า 30คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับความรู้และวิธีการออกำลังกายมากมาย เริ่มจากการรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ขยับกาย ขยายสมอง” การสาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมลิลาศ จากนั้นเป็นการสาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิก ต่อมาเป็นการสาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมกระบี่กระบอง ต่อด้วยสาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการบริหาร   บรรยากาศระหว่างการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิ อาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว คุณปัทมา เหมือนใจ เป็นต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่รู้สึกเหนื่อยล้า และสุขภาพดีกลับบ้านทุกคน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ขยับกาย  ขยายสมอง”