สารและคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔

สารและคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยคณะสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖  มิถุนายน)  ประจำปี ๒๕๕๔  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ  คำขวัญ “สานต่อพระราชปณิธาน  หยุดยั้งยาเสพติด  หยุดหายนะแผ่นดิน”

สารและคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด