คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2554

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(5 ปี) และเทียบโอนภาคปกติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม(5ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ (วิทย์-คณิต) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2554
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ตามสาขาวิชาที่สมัครเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2554

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) (2 ปี)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ)

  หมายเหตุ
  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างกลเรือ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต และช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2554

 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (2 ปี)
  • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ภาคสมทบ)

  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤษภาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 02-2829010 ต่อ 6101-4