รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม 2)

ประกาศและรายชื่อ

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์

http://admis.rmutp.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2554 (ด้วยการตรวจสอบสถานะสอบ) ผู้สมัครควรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2829009 ต่อ 6301-6304