ภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ Green Technology and Productivity

ภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ Green Technology and Productivity

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ Tomsk State University และ Tomsk Polytechnic University สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

สามารถดูเทปบันทึกภาพงานแถลงข่าวได้ที่เว็บไซต์ http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=782
นอกจากนั้นสามารถดูประมวลภาพงานประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 (Green Trend) ได้ที่ http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=785

เว็บไซต์หลักของการประชุม http://greentech.rmutp.ac.th/

ภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ