อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ

อัตราการเก็บเงิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา