Newsวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (3/64)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 หรือ EECON44 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยปีนี้ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ EECON44 ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ณ โรงแรม ดิเอมเพรสน่าน อ.เมือง จ.น่าน การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าในการเตรียมดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น อนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกและนำเสนอบทความ อนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน อนุกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง อนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและบริการจัดการท่องเที่ยว อนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล เป็นต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter