ระบบสารสนเทศ

กลุ่มระบบสารสนเทศชื่อระบบ (TH)ชื่อระบบ (EN)
อินเทอร์เน็ตบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์RMUTP Passport
อินเทอร์เน็ตระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัยSSL VPN
อินเทอร์เน็ตระบบบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์Microsoft Volume Licensing Service Center
อินเทอร์เน็ตระบบบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยEduroam
อินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยNetwork Operation Center
อินเทอร์เน็ตระบบตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตRMUTP Speedtest
การติดต่อสื่อสารอีเมลนักศึกษาRMUTP Office 365
การติดต่อสื่อสารอีเมลอาจารย์และเจ้าหน้าที่e-mail@rmutp.ac.th
การติดต่อสื่อสารระบบปฏิทินประชุม/สัมมนาe-Calendar RMUTP
การติดต่อสื่อสารระบบแจ้งปัญหาการใช้ ITRMUTP IT Support
การติดต่อสื่อสารระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์Phone Search
การติดต่อสื่อสารระบบสมัครอบรมออนไลน์RMUTP Regis-Training
การติดต่อสื่อสารสถานีวิทยุออนไลน์ FM 90.75 MHzRMUTP Radio
การศึกษาระบบทะเบียนและบริการการศึกษาRMUTP Registration
การศึกษาระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์RMUTP Admission
การศึกษาห้องสมุดอัตโนมัติOPAC RMUTP
การศึกษาระบบสมัครสมาชิกห้องสมุดแบบออนไลน์Library Registration
การศึกษาระบบการเรียนการสอนออนไลน์Learning Management System (LMS)
การศึกษาระบบวิดีโอสื่อการสอนMultimedia
การศึกษาระบบวารสารวิชาการและวิจัยRMUTP Journal
การศึกษาซอฟท์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ SpeexxSpeexx
การศึกษาซอฟท์แวร์เรียนภาษาอังกฤษ Rosetta StoneRosetta Stone
การศึกษาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Reference Database & e-Books
การศึกษาฐานข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับWGSN
การศึกษาฐานข้อมูลบรรณานุกรมScopus
การศึกษาโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์)Akarawisut
การศึกษาคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครIntellectual Repository
การศึกษาบล็อกความรู้ KMKM Blog
การศึกษางานประชุมวิชาการในประเทศไทยConference In Thai
การศึกษาการแจ้งเตือนการประชุมวิชาการนานาชาติConference Alerts
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารManagement Information System
การบริหารระบบงานการวางแผนและการบริหารงบประมาณBudget Planning & Management
การบริหารระบบสารสนเทศติดตามงานงบประมาณโครงการBPM Tracking
การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่Building Information Management
การบริหารระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์Human Resource Management
การบริหารระบบการสรรหาบุคลากรRecruitment
การบริหารระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยResearch Management System
การบริหารระบบบริหารงานบริการของมหาวิทยาลัยAcademic Services Management System
การบริหารระบบรายงานการติดตามยอดค้างชำระของนักศึกษาStudent Unpaid Report
การบริหารระบบบริหารโครงการสัญญาจ้าง มทร.พระนครContract Management
การบริหารระบบการประชุมออนไลน์e-Meeting
การบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์e-Document
การบริหารระบบลาออนไลน์Leave Online System
การบริหารระบบบริหารการบันทึกเวลาทำงานTime Attendance System
การบริหารระบบบันทึกทำงานล่วงเวลาOT Attendance System
การบริหารระบบแสดงสลิปเงินเดือน และรายได้อื่นๆe-Payslip
การบริหารระบบงานสารสนเทศทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษาStudent Activity Transcript
การบริหารระบบบันทึกทุนของนักศึกษาStudent Scholarship
การบริหารระบบงานสารสนเทศชมรมนักศึกษาStudent Clubs
การบริหารระบบงานสารสนเทศสหกิจนักศึกษาCo-operative
การบริหารระบบต้นทุนผลผลิตe-Costing
การประเมินระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตGraduation Survey
การประเมินระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารExecutive Assessment
การประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์Educational Assessment
การประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (ปี 2558)Educational Assessment (2558)
การประเมินระบบประเมินสมรรรถนะบุคลากรรายบุคคลCompetency Assessment
การประเมินระบบทดสอบสมรรรถนะบุคลากรรายบุคคลCareer Testing
การประเมินแบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลGood Governance Assessment
การประเมินแบบสำรวจการเดินทางของนักศึกษาและบุคลากรTravel Surveys of Students and Staff.
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัยLearning Support Assessment
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”Identities & Identity Assessment
การประเมินแบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหารManagerial Leadership Assessment
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและระบบงานทะเบียนCurriculum & Registration Assessment
การประเมินแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษาForms Edit Information Students
การประเมินแบบแสดงความจำนงการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาDonate
ประกันคุณภาพระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาCHEQA
ประกันคุณภาพระบบติดตามการพัฒนาคุณภายในIQA