Newsวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสริมทักษะการวิเคราะห์ ผ่านเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

เสริมทักษะการวิเคราะห์

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เมื่อเร็วๆ นี้ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  นำโดยคุณสุรชัย ช่วยเกิด จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หลักการพื้นฐานเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ และการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และการทดสอบวัดความรู้

เสริมทักษะการวิเคราะห์
เสริมทักษะการวิเคราะห์
เสริมทักษะการวิเคราะห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *