วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
(A Leading Technology University in Producing Professional Graduates)
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.)
ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่น เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ          คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล
(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and technology as well as maintain our competent and virtuous persons.)
ค่านิยมหลัก (Core Value)
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ
(Think Creatively Do Professionally)
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)

RMUTP Identity

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Uniqueness)
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
(University for Diverse Careers)
พันธกิจ (Mission)
  1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ภาคการผลิตและภาคบริการ
  3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม