อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

Bachelor of Industrial Technology Program in Jewelry Mold Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Mold Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Jewelry Mold Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) ช่างอัญมณี ช่างเครื่องประดับและอัญมณี ช่างออกแบบเครื่องประดับ ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างศิลปหัตถกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)