วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Master of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Engineering (Sustainable Industrial Management Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M. Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

แขนงวิชา

  • -
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • แผน ก แบบ ก 1
  • -สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 สาหรับการให้คะแนนที่กาหนดระดับขั้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 4.00
  • แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
  • - สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
  • - สาหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ในการทางานภายหลังจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่นาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีมาพิจารณา