Newsศิลปศาสตร์

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยวบนวิถีพอเพียง

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว" ณ บ้านน้ำพุร้อน ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ พทป.อังสนาภรณ์ พาณิชอนุเคราะห์กุล พท.กิตติยา ขันทอง และ พทป.พรชัย สว่างวงค์ บรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยแบบราชสำนักเพื่อการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลกับชุมชน, ผู้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และตระหนักถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพเพื่อท่องเที่ยวได้จากการอบรม

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *