Newsเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

เป็นที่ยอมรับของสังคมว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านคหกรรมศาสตร์ที่สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 80 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *