Newsอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะสิ่งทอฯ ราชมงคลพระนคร รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์พี่-น้อง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์  สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยฯ 

ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางคณะจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพและบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจบริเวณโดยรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเข้าชิงรางวัลจากทางคณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาปีที่1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ทั้ง 4 สาขาวิชา ณ คณะอุตสาหกรรมทอและออกแบบแฟชั่น

ผศ.กมล กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย "การรับน้องอย่างสร้างสรรค์"รุ่นพี่มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการรับน้องในปีนี้ เพื่อให้นักศึกษานั้นนำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมไปบรูณาการกับการเรียนการสอน เช่น นักศึกษารุ่นพี่สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอกำลังช่วยกันติวน้องๆ เกี่ยวกับการวาดภาพเบื้องต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวาดเส้นออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *