ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทำเนียบอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี

Acting President
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
Assoc.Prof.Supatra Kosaiyakanont

รองอธิการบดี

Vice-President President
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
Asst.Prof.Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs Research and Academic Service
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst.Prof.Sujai Pornjermkul
Vice-President for Finance and Assets
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Dr.Pattareya Henklang
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Asst.Prof.Lakhana Chatakananda
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Dr.Prin Boonkanit
Vice-President for innovation and technology
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
Mr.Krit Jedwanna
Vice-President for Planning and Infrastructure

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อดศักดิ์
นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์
Miss Rungrudee Trongtorsak
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
Asst.Prof.Dr.Chayapat Kee-ariyo
นางวรรณวิมล นาคทัด
ผศ.วรรณวิมล นาคทัด
Asst.Prof.Wanwimon Naktad
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง
Asst.Prof.Chettaya Kitkerdsang
นายพิเชษฐ จิรประเสริฐวงศ์
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Asst.Prof.Pichet Jiraprasertwong
ผศ.วรินทร์ สุดคนึง
ผศ.ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst.Prof.Dr.Warin Sootkaneung