ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทำเนียบอธิการบดี

รักษาราชการแทนอธิการบดี

Acting President
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr. Natworapol Rachsiriwatcharabul
Email : natworapol.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6000

รองอธิการบดี

Vice-President
นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Dr. Prin Boonkanit
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6909
ผศ.กร พวงนาค
ผศ. กร พวงนาค
Asst. Prof. Korn Puangnak
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6909
ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
ผศ. ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst. Prof. Dr. Kasidech Sutthivanich
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6902
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
Mr. Krit Jedwanna
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
E-mail : krit.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6905
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr. Nattachote Rugthaicharoencheep
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6901
ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร
ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร
Asst. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
E-mail : amornsiri.d@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2345

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
ผศ.จักรพันธ์ แสงสุวรรณ
ผศ. จักรพันธ์ แสงสุวรรณ
Asst. Prof. Chakkarphan Sangsuwan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ
E-mail : chakkarphan.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ผศ.วรินทร์ สุดคนึง
ผศ. ดร.วรินทร์ สุดคนึง
Asst. Prof. Dr. Warin Sootkaneung
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
E-mail : warin.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
Asst. Prof. Sattha Khaengpenkhae
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : sattha.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
Mr. Sampas Suwankere
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล
E-mail : sampas.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
ผศ. เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
Asst. Prof. Pennapa Suwanbamrung
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
E-mail : pennapa.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
กุลยศ สุวันทโรจน์
ผศ. กุลยศ สุวันทโรจน์
Asst. Prof. Kullayot Suwantaroj
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ผศ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
ผศ. พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์
Asst. Prof. Pichet Jiraprasertwong
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
E-mail : pichet.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
ก้องเกียรติ มหาอินทร์
ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
Dr. Kongkiat Maha-in
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
E-mail : kongkiat.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ
นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
Mr. Thanawat Sudjidsomphote
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการภายใน
E-mail : thanawat.su@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ

คณบดี

ผศ.ตร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ผศ. ดร. รุ่งอรุณ พรเจริญ
Asst. Prof. Dr. Rungarun Pornjareun
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of Faculty of Industrial Education
E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 7001
ปิยะธิดา-สีหะวัฒนกุล
นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
Mrs. Piyatida  Seehawatanakul
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Home Economics Technology
E-mail : piyatida.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5555
อรรถการ สัตยพาณิชย์
ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์
Asst.Prof.Arttakarn Sattayapanich
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Dean of Faculty of Mass Communication Technology
E-mail : arttakarn.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6800
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
ผศ. ดร. รัตนาวลี ไม้สัก
Asst. Prof. Dr. Rattanavalee Maisak
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dean of Faculty of Business Administration
E-mail : rattanavalee.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 2001
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
ดร. จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr. Jirasak Tharajak
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean of Faculty of Science and Technology
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4158
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ
Asst. Prof. Dr. Nattapong Phanthuna
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering
E-mail : -
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4102
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ผศ. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
Asst. Prof. Dr. Amnat Iamsumang
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean of Faculty of Liberal Arts
E-mail : amnat.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 1001
นางมธุรส เวียงสีมา
ดร. มธุรส เวียงสีมา
Dr. Maturod Viengsima
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
Dean of Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 3001
นายธานี สุคนธะชาติ
ดร. ธานี สุคนธะชาติ
Dr. Thanee Sukontachart
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Dean of Faculty of Architecture and Design
E-mail : thanee.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5005

ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ชลากร อุดมรักษาสกุล
ดร. ชลากร อุดมรักษาสกุล
Dr. Chalakorn Udomraksasakul
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : chalakorn.u@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6099
ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
ดร. ธนาวุฒิ นิลมณี
Dr. Tanavoot Nilmanee
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : tanavoot.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6784
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Dr.Prin Boonkanit
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6613
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์
ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ
Asst.Prof.Sukumal Wangvanitchaphan
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail : sukumal.w@rmutp.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6300
ดร.วราพร ทองจีน
ดร. วราพร ทองจีน
Dr. Waraporn Tongjean
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
E-mail : waraporn.to@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6056
นายวิเชียร มหาวัน
นายวิเชียร มหาวัน
Mr. Wichian Mahawan
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี
เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
E-mail : wichian.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4212
นายคมพันธ์ ชมสมุทร
ดร. คมพันธ์ ชมสมุทร
Dr. Kompan Chomsamutr
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : kompan.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6023