Newsเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สื่อสารฯ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมฯ ณ ห้อง Learning Space ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อการให้บริการสำหรับนักศึกษา โดยนางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ ผู้ช่วยคณบดี, หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ณัฐภณ สุเมธอธิคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อีกทั้งยังมีการแนะนำสาขา โดยหัวหน้าแต่ละสาขา, แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา และแนะนำสโมสรนักศึกษา รวมทั้งการตอบข้อซักถามที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *