บัญชีผู้ใช้ (Rmutp Passport)

บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport จัดทำขึ้นเพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการบันทึกข้อมูลการจราจรของผู้ใช้งาน Internet ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถใช้กับระบบบริการต่าง ๆ เช่น Internet, Wifi, การเรียนการสอนออนไลน์ และระบบสารสนเทศอื่น ๆ
rmutp-passporrmutp-passport-student-1

นักศึกษา

Username : รหัสนักศึกษา เช่น 055560401111-0
Password : รหัสประชาชน 13 หลัก

rmutp-passport-staff

ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ Rmutp Passport แล้ว

ข้อปฏิบัติในการยกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  1. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานลาออก จบการศึกษา พ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
  2. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานมีการกระทำโดยมิชอบที่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือขัดต่อกฎหมาย หรือวิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ e-mail noc@rmutp.ac.th