ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) งานวิจัยออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็วผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับเป็นสมาชิกครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม บทคัดย่อและรายการบรรณานุกรม รวมถึงแหล่งบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่เป็น FreeDatabase

ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย