Newsวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นศ.สิ่งแวดล้อมฯ จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน โดยร่วมกับดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดค่ายอาสาพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การอบรมเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมอาสาทาสีรั้วโรงเรียน / กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *