Newsสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มน้ำพริกแกง ตำบลยางกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้

หลักสูตรที่ 1     “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ถาดไม้ใส่น้ำพริก”
1. อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์
2. อาจารย์สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์

หลักสูตรที่ 2     “การออกแบบชั้นวางกระปุกน้ำพริกตกแต่งลวดลาย แบบแขวนผนังจากไม้สนขาว”
1. ผศ.ประชา  พิจักขณา
2. อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา

หลักสูตรที่ 3     “การออกแบบชุดอุปกรณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน”
1. อาจารย์แทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์
2. อาจารย์ปริณัน  บานชื่น

หลักสูตรที่ 4     “การออกแบบวัสดุตกแต่งพนัก”
1. อาจารย์มัทธนี  ปราโมทย์เมือง
2. อาจารย์รุจิวรรณ  อันสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *