Newsอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะสิ่งทอฯจัดอบรม พัฒนาความเป็นผู้นำ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี โดย ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการโดยมีทีมงานสโมสรนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาของคณะเข้าร่วมโครงการ ในช่วงแรกผู้นำนักศึกษาได้ฟังบรรยายหลักการดำรงชีวิตและการพัฒนาศักยภาพในฐานะนักศึกษากิจกรรม โดยมี นายการุณย์ ถนอมพิชัย และว่าที่ร้อยตรี ธีะพงษ์ ฐานะ เป็นผู้บรรยาย โดยมุ้งเน้นให้นักศึกษานั้นมีความเป็นผู้นำพร้อมที่จะขับคลื่นมหาวิทยาลัยไปข้างหน้าอย่างสง่าผ่าเผย นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกทบทวนความมีระเบียบวินัย และการทำงานเป็นทีม เป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากท่านวิทยากร คุณสมพงค์ อมรประสิทธิ์ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำออกมา และแสดงให้คณะกรรมการเห็นอีกด้วย

วันที่สองของการดำเนินกิจกรรมนั้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนโครงการ โดยมีท่านอาจารย์ พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ เป็นวิทยากร และบรรยายหลักของการเขียนโครงการ เสนอของบประมาณ โดยมุ้งเน้นตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยให้นักศึกษาเขียนโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนการวางแผนจนไปถึงกระบวนการประเมินและสรุปผลโครงการ จากนั้นจึงนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ว่ามีข้อควรปรับปรุงจุดไหนบ้างเพื่อนำไปแก้ไขและนำเสนอของบประมาณในการดำเนินโครงการต่อไป จากนั้นนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา เพื่อศึกษาโลกใต้น้ำและกระบวนการบริหารงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *