ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และ e-Book

ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยฐานข้อมูล e-Bookฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial)
คลังปัญญา ราชมงคลพระนคร

คลังปัญญา ราชมงคลพระนคร

คลังปัญญา ราชมงคลพระนคร
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Intellectual Repository)ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรสารสนเทศเที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระดับนานาชาติ
ACM Digital Library

ACM Digital Library

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
ACS Publications

ACS Publications

ACS Publications
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูล ฉบับเต็ม (Full text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
EBSCO

EBSCO HOST

EBSCO HOST
รวบรวมฐานข้อมูล และ e-Book ไว้หลายฐานข้อมูล สามารถค้นหาฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีใน EBSCO HOST ด้วย One Search ดูรายละเอียด ฐานข้อมูลที่ EBSCO HOST ให้บริการทั้งหมด
Emerald Management

Emerald Management

Emerald Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ
IEEE Xplore

IEEE Xplore

IEEE Xplore Digital Library
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
ProQuest

ProQuest

ProQuest
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน
ProQuest

ABI/INFORM

ABI/INFORM
ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
ScienceDirect

ScienceDirect

ScienceDirect
ฐานข้อมูลที่คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science , Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียบสามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ ตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน
SpringerLink

SpringerLink

SpringerLink
เป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลิตโดย SpringerVerlag ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1,130 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน
Thai Digital Collection

Thai Digital Collection

Thai Digital Collection (ThaiLIS)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
Web of Science

Web of Science

Web of Science
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
WGSN

WGSN

WGSN
เป็นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยดำเนินการบอกรับเอง มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลงานวิจัยทางด้านออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
WGSN

Scopus

Scopus
รวบรวมบทความในวารสารวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปแบบของ Conference Proceeding และ Books
e-Book ราชมงคลพระนคร

e-Book ราชมงคลพระนคร

e-Book ราชมงคลพระนคร
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) จัดเก็บวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสาร ให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
eBook Collection (EBSCOhost)

eBook Collection (EBSCOhost)

eBook Collection (EBSCOhost)
หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตองสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ เช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด ,การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต ,การจดบันทึก ,การพิมพ์,การอีเมล,การทำอ้างอิง และอื่น ๆ
IR-Web

IR-Web

IR-Web (Information Resources on Web)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปบบ e-Book โดย ThaiLis ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จำนวนมากกว่า 3,850 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ 1997-ปัจจุบัน โดยเรื่องเต็มอยู่ในรูปของไฟล์ PDF
Google Books

Google Books

Google Books
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหนังสือ โดยใช้คำค้นหา (Keyword) ที่เราต้องการไปหาหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับคำที่ใช้ค้นหา โดย Google Book Search จะเชื่อมโยงไปที่หนังสือในผลค้นหาของคุณ และยังสามารถแชร์ หรือส่งหนังสือของเราให้กับเพื่อนๆ ของคุณได้สะดวกกว่าการไปร้านหนังสือ หรือไปห้องสมุด
ฐานข้อมูลรายละเอียดถึงวันที่
Academic OneFile
http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=AONE&u=uninet70&authCount=1
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรองPeer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ15 มิถุนายน 2558
National Geographic Virtual Library
http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive?p=NGMA&u=uninet70
ฐานข้อมูลในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่มุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ค้นหาง่ายผ่านช่องทาง Searchโดยสามารถค้นหาข้อมูลในการค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน15 มิถุนายน 2558
Indian Journals
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx
ฐานข้อมูลวารสารซึ่งประกอบด้วยวารสารจากสำนักพิมพ์ทุกแห่งในประเทศอินเดีย
Communication & Mass Media Complete (EBSCO)
http://search.ebscohost.com
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล12 ธันวาคม 2558
Binumi
https://www.binumi.com/explore
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา12 กรกฎาคม 2558
World Scientific
http://www.worldscientific.com
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (World Scientific eBooks ) ครอบคลุมเนื้อหาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File