ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสายวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science in Technical Education (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.S.Tech.Ed. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Engineering)
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือศิลป์คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า