การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มทร.พระนคร

กิจกรรมการดำเนินงาน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ประกาศจุดยืนต้านทุจริต พร้อมส่งเยาวชนโตไปไม่โกง มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยให้หน่วยงานของภาครัฐประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงานของหน่วยงานในทุกมิติ

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร