คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

Bachelor of Home Economics Program in Food Service Industry

จัดเตรียมนักศึกษา ให้มีทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในด้านอุตสาหกรรมการบริการอาหารที่ทันสมัย

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Home Economics (Food Service Industry)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.H.E. (Food Service Industry)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน