News

การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564  ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วยทีมงานนักวิจัยจาก 3 คณะ ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ  เพื่อยกระดับสินค้า เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน  ผ่านสื่อออนไลน์  ให้แก่ผู้ประกอบการ จังหวัดเพชรบุรี   ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานลดพลังงาน ตอบโจทย์เทรนด์เพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ได้แก่ ขนมชั้น ขนมอาลัว ข้าวตู มะพร้าวแก้ว วุ้นกรอบ โสมนัส บ้าบิ่น และทองหยิบ โดยทีมวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  2. การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักร 8 ชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตขนมหวานที่มีคุณภาพ ประกอบ เครื่องปั๊มขนมข้าวตู เครื่องหยอดขนมอาลัว เครื่องอบลมร้อนแบบอากาศหมุนเวียน เครื่องจับจีบทองหยิบ อุปกรณ์ม้วนฝอยทอง เครื่องทิวผิวมะพร้าว เครื่องหยอดขนมทองหยิบ และเครื่องปั้นเม็ดขนุน โดยทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  และ 3. การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขยายพื้นที่ธุรกิจโอทอปขนมหวานเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี  เพิ่มช่องทางการขาย เสริมสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยทีมวิจัยคณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter